首页    期刊浏览 2022年08月19日 星期五
登录注册

文章基本信息

 • 标题:STOCHASTIC ASPECTS OF CONTINUOUS IMPROVEMENT OF THE BUSINESS RESULTS PERFORMANCE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION
 • 本地全文:下载
 • 作者:Mirjana Landika ; Sanel Jakupović ; Radmila Bojanić
 • 期刊名称:Acta Economica
 • 印刷版ISSN:1512-858X
 • 电子版ISSN:2232-738X
 • 出版年度:2019
 • 卷号:17
 • 期号:31
 • 页码:35-50
 • DOI:10.7251/ACE1931035L
 • 摘要:Ефикасно функционисање система изражава се као тежња за постизањем изврсности у пословним резултатима, односнокао потпуно уклањање разлике између жељених вриједности и стварних вриједности остварених перформанси система, које захтијева идентификацију спољашњих и унутрашњих фактора, али и експлицитни израз облика и обима њиховог утицаја на пословне процесе; веома је оптерећен стохастичким испољавањем њихових вриједности и сложености утицаја. Оптимално пословно управљање одређују структура и концепт рада система, а оно се изражава и мјери обимом којим пословни резултат задовољава потребе корисника. Реализација пословних циљева је садржана у извођењу излазног вектора, који је резултат активности пословног система, у смислу одвојених фаза задатака у управљању јавном управом, као и у раду система у цјелини. Елиминација нежељених резултата укључује разматрање међузависности, условљавање, учесталост и дистрибуцију вјероватноће њихове појаве, као и координацију и сарадњу између бројних ресурса потребних за постизање жељеног нивоа оперативне ефикасности. Циљ истраживања је тестирање осјетљивости постигнутог нивоа (не)задовољствакорисника извршавањем административних услуга, као зависневаријабле, у смислу нивоа и интензитета, манифестованих облика кориштених протокола и адекватности ангажовања даваоца услуга, као улазневаријабле, као и њихово изражавање одговарајућом статистичком функцијом, односно побољшање ефикасности пословања помоћу тачних резултата. Горе наведени поступци омогућавају предвиђање и корекцију пословних резултата, и упркос стохастичким варијацијама перформанси процеса које се анализирају и прате, њихово понашање се предвиђа, контролише и рационално усмјерава ка жељеном пословном резултату. Дизајн експеримента је заснован на временској диспропорцији у откривању узрока оствареног нивоа субјективне перцепције задовољства приликом задовољавања потражње у смислу административних услуга, а у контексту учесталости потражње и облика тражене услуге. Превазилажењем и елиминацијом незадовољства извршавањем услуга значајно се и трајно побољшава ефикасност пословања административних процеса и повећава степен задовољства запослених; исто се односи и на кориснике услуга, чији је крајњи резултат минимализација разлике између реализованих и циљаних перформанси, а истовремено и глобалног оптимумасоцијалног и економског система. Закључак у погледу постојања интензивних веза између посматраних појава открива узроке постигнутог нивоа резултирајућих перформанси и олакшава њихову индиректну корекцију дозирањем структуре и интензитета улазног вектора.
 • 其他摘要:Effective operation of a system is expressed as an aspiration to achieve excellence in business results, recognized as total elimination of prevented difference between desired values and actual values of the realized system performance, requiring identification of both environmental and internal factors, as well as an explicit expression of the form and the extent of their impact on business processes. It is heavily laden by stochastic manifestation of their values and complexity of the influence. Optimal business management is determined by the structure and the concept of the system operation, and it is expressed and measured by the extent to which a business result meets user requirements. Realization of business objectives is contained in the performance of an output vector, being a resultant of actions of the business system, in terms of separate task stages in public administration management, and also in the operation of the system as a whole. Elimination of unwanted results involves interdependence, conditioning, frequency and probability distribution of their occurrence, and also coordination of, and cooperation between, numerous resources required to achieve the desired level of operational efficiency. Testing the reagibility of realized level of customer (dis)satisfaction with the performance of administrative services, as a dependent variable, in terms of level and intensity, manifested forms of used protocols and adequacy of service provider engagement, as an input of the variable, and their expression by means of an appropriate statistical function represents the aim of research, i.e. improvement of business efficiency by means of exact results. The aforementioned procedures facilitate anticipation and correction of business results, and despite the stochastic process performance variations which are analyzed and monitored, their behavior is predicted, controlled and rationally directed towards a desired business result. The design of experiment is based on time disproportion in discovering the causes of realized level of subjective perception of satisfaction when satisfying the demand in terms of administrative services, and in the context of frequency of demandand the form of service requested. By overcoming and eliminating dissatisfaction with the performance of services, business efficiency of administrative process results is being significantly and permanently improved and the degree of employees’ satisfaction is intensified; the same is with the service users, whose final result minimizes differentiality of realized and targeted performances, and simultaneously the global optimum of the social-economic system. The conclusion in terms of the existence of intensive connections between the observed phenomena reveals the causes of the achieved level of output performance and facilitates its indirect correction by dosing the structure and intensity of the input vector.
 • 关键词:excellence; effective operation; unwanted result; stochastic manifestation; probability distribution; performance improvement.
 • 其他关键词:business excellence;effective operation;unwanted result;stochastic manifestation;probability distribution;performance improvement
国家哲学社会科学文献中心版权所有